Vrouw & Emancipatie

Missie Koerdische Vrouwen Stichting Helin

Koerdische Vrouwen Stichting Helin is opgericht door de Koerdische vrouw gericht op vrouwen.

Wij willen via onze activiteiten in de regio Haaglanden bijdragen aan het persoonlijke en maatschappelijke bewustzijn van de Koerdische vrouw. We staan voor gelijke rechten en gelijke kansen voor alle inwoners en onze leden.

 

We streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid voor vrouwen. We stimuleren en bevorderen emancipatie, participatie en integratie van de Koerdische vrouw, waardoor ze volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Wij ondersteunen onze leden bij een zo volledig mogelijke participatie in de maatschappij; een maatschappij die wij zien als een plek met culturele waarden en normen waarmee ieder individu met behoud en bewustzijn van haar eigen persoonlijke en culturele identiteit aansluiting kan vinden.

 

We streven naar  de ontwikkeling van de Koerdische vrouw als individu, zodat zij zelfstandig, zelfverzekerd en assertief een rol in de maatschappijen kunnen vervullen en op hun beurt weer een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. Stichting Helin doet dit onder andere door het organiseren van activiteiten en het geven van voorlichtingen, cursussen, workshops en persoonlijke ondersteuning gericht op:

 

-          Beleven, ontmoeten, emanciperen, participeren, verbinden en samenwerken.

-          Stimuleren van participatie en emancipatie van vrouwen.

-          Informatievoorziening wet en regelgeving.

-          Wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.

-          Bevorderen van samenwerking en sociale cohesie onder de doelgroep.

-          Creëren van een open, vrouwvriendelijke, culturele ontmoetingsplek.

-          Bieden van mogelijkheden voor individuele ontwikkeling / ontwikkeling van talenten.

 

 

Visie Koerdische Vrouwen Stichting Helin

Wij gaan uit van een fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. Ieder die deel uitmaakt van onze organisatie (zowel de vrouwen als hun familieleden, mannen en kinderen, leden, bestuurders en vrijwilligers van de stichting, alsmede de mensen in hun netwerk) dient als individu te worden geaccepteerd en gerespecteerd.

 

Wij vinden

-          Ieder mens (vrouw, meisje, jongen en man) is een unieke persoon met eigen behoeften.

-          Ieder mens heeft recht op respect, acceptatie en erkenning van haar/zijn waardigheid en mondigheid.

-          Ieder mens heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing.

-          Iedere vrouw (als ieder mens) moet keuzes kunnen maken en heeft recht op het naar eigen inzicht vormgeven van haar leven, zelfbeschikking en haar autonome bestaan.

-          Ieder mens heeft recht op de erkenning van haar/zijn maatschappelijke en culturele achtergronden, persoonlijke levensbeschouwing en persoonlijke voorkeuren. En we respecteren en honoreren haar/zijn recht op vrijheid, zelfbeschikking en eigen levensinvulling.

-          Ieder mens moet kunnen deelnemen aan maatschappelijke processen zoals: relaties, werk, wonen, vrijetijdsbesteding.

-          Ieder mens, ook onze kinderen en kleinkinderen, heeft recht op een gezonde leefomgeving. Ieder mens heeft daarmee ook een verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met de wereld.

 

Wij doen

-       Ondersteunen onze leden bij hun persoonlijke groei en het leren door ervaringen.

-       Ondersteunen onze leden bij het opbouwen van een sociaal netwerk en het onderhouden van vriendschappen en relaties.

-       Wij bieden onze leden mogelijkheden voor het beleven van de eigen culturele identiteit, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.

-       Wij informeren onze leden over fysieke en psychische mishandeling, seksueel misbruik en andere schadelijke behandeling en maken hen daar ook bewust van.

-       We informeren onze leden over gewelddadige situaties en ondersteunen ze in dit proces. We bieden begeleiding bij de gang naar desbetreffende instanties.

-       We geven voorlichtingen en cursussen rondom opvoeding en bieden opvoedingsondersteuning, zodat onze leden hun kinderen bewust kunnen opvoeden in twee culturen.

-       Wij maken taboeonderwerpen binnen onze stichting bespreekbaar. Via voorlichtingen, cursussen en discussies maken we onze leden bewust over gedwongen / uithuwelijken, eergerelateerd geweld en homoseksualiteit.

-       We geven voorlichtingen en cursussen over het milieu, omgaan met energie, water, afval, gezond leven en gezonde voeding, zodat we bewust handelen en een leefbare wereld aan onze kinderen achterlaten.

-       We geven cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling (o.a. op de arbeidsmarkt) en stimuleren onze leden de Nederlandse taal te leren.

-       Tevens stimuleren en ondersteunen we onze leden actief te worden in vrijwilligersorganisaties, op  scholen van hun kinderen, in bewonersorganisatie etc.